Enerģētika 2018

Partneri

Enerģētika 2018

Mediju partneris

Enerģētika 2018

Par forumu

Izdevniecība ”Dienas Bizness” sadarbībā ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociāciju 2018. gada 1. martā  organizē enerģētikas nozares forumu ”Enerģētikas nozare pārmaiņu un izaicinājumu priekšā”,  kurā aicina industrijas, patērētāju, finanšu institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus apmainīties pieredzē strauja enerģijas ieguves un izmantošanas tehnoloģiju progresa, digitalizācijas un  biznesa modeļu maiņas apstākļos.

Kā norādījuši vairāki nozares eksperti, enerģētikas jomā Latvijā trūkst vienotas stratēģijas, tāpēc ikgadējā Enerģētikas forumā stratēģiskajam skatījumam un enerģētikas nozares attīstībai tuvākā un tālākā perspektīvā atvēlēta īpaša loma, diskusijai piesaistot gan ekspertus no Latvijas, gan citām Eiropas valstīm.

Eiropas Savienības likumdošanas iniciatīvas nopietni ietekmē biznesa vidi Latvijā, radot uzņēmējiem arvien jaunus izaicinājumus un iespējas. 
Enerģētikas nozares nākotnes izaicinājumi saistāmi arī ar Baltijas valstu sinhronizāciju ar Eiropas tīkliem un reģionālā gāzes tirgus izveidi. Pašlaik Baltijas valstis darbojas vienotā sinhronajā zonā ar Baltkrieviju un Krieviju, tāpēc desinhronizācija no šo valstu tīkla nākotnē stiprinātu Baltijas valstu elektroenerģijas neatkarību, bet reģionālā gāzes tirgus izveide veicinātu konkurenci, piesaistot jaunus piegādātājus, kā arī nodrošinot efektīvu infrastruktūras izmantošanu un uz konkurenci balstītas cenas patērētājiem.


Mērķauditorija – enerģētikas nozares profesionāļi, valsts institūciju un pašvaldību pārstāvji,  lielo un vidējo uzņēmumu vadītāji, namu apsaimniekotāji
Norises vieta un laiks – Radison BLU Daugava Hotel, zāle “Daugava”, Kuģu iela 24, Rīga | 2018. gada 1.marts
Pasākuma moderatore – Līva Melbārzde, laikraksta ”Dienas Bizness” galvenā redaktore

Darba valoda: latviešu/angļu/vācu. Tiks nodrošināta sinhronā tulkošana.


Cena vienai personai: 

Dalības maksa vienai personai: 150 EUR + PVN
Dienas Biznesa abonentiem, AS ”Latvenergo” , AS ”Augstsprieguma tīkls” un  AS ”Gaso” juridiskajiem klientiem 15% atlaide 127,50 EUR + PVN


Piezīme:
organizētājs patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos.

Vairāk informācijas:
Dace Rempe
Tel.: 26476977
E-pasts: dace.rempe@db.lv

Enerģētika 2018

Programma

8.30 – 9.00 Reģistrācija
9.00 – 9.20 Atklāšana

Jānis Maršāns, Izdevniecības ”Dienas Bizness” valdes loceklis
Arvils Ašeradens, Ministru prezidenta biedrs, Ekonomikas ministrs
Āris Žīgurs, AS ”Latvenergo” Valdes priekšsēdētājs, Galvenais izpilddirektors


I DAĻA. STRATĒĢISKAIS SKATĪJUMS UZ ENERĢĒTIKAS NOZARES ATTĪSTĪBU TUVĀKĀ UN TĀLĀKĀ PERSPEKTĪVĀ

9.20 – 9.40 Elektroenerģētikas nozares loma pārejā uz tīru enerģiju

Marion Labatut, Eiropas elektronenerģijas nozares savienības eurelectric politikas lietu direktore (Beļģija)

9.40 – 10.00 Enerģētikas nākotne – nulles emisiju ģenerācija

Māris Kuņickis, AS ”Latvenergo” Valdes loceklis, Ražošanas direktors

10.00 – 10.20 Izaicinājumi un iespējas termoelektrostacijām Eiropā

Erland Christensen, Eletroenerģijas un siltumenerģijas ražotāju tehniskās asociācijas VGB PowerTech izpilddirektors (Vācija)


10.20 – 10.40 Kafijas pauze10.40 – 11.00 Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredze atjaunojamo energoresursu projektu finansēšanā

Kersti Talving, Nordic Investment Bank vecākā menedžere (Somija)

11.00 – 11.20 Vācijas jaunā enerģētikas politika un tās ietekme uz ražojošajiem uzņēmumiem

Werner Ressing, bijušais Vācijas Ekonomikas ministrijas Rūpniecības departamenta vadītājs (Vācija)

11.20 – 11.40 Bateriju (un citu inovatīvu enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju) loma enerģētikas sektora transformācijā un biznesa modeļu inovācijās Eiropā

Valts Grīntāls, Delta Energy & Environment produkta menedžeris

11.40 – 12.00 Kad energoefektivitāte biznesam pragmatiski atmaksājas

Reinis Bērziņš, Attīstības finanšu institūcijas ”ALTUM” valdes priekšsēdētājs


12.00 – 13.00 PusdienasII DAĻA.
BALTIJAS VALSTU PĀRVADES TĪKLA INTEGRĀCIJA AR ES TĪKLU

13.00 – 13.20 Pārvades sistēmu operatoru (ENTSO-E) tālākā Eiropas integrācija apgādes drošības jomā 

Varis Boks, AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs

13.20 – 13.40 Nākotnes Ziemeļvalstu tirgus modelis

Oliver Pearce, Pöyry Management Consulting vadītājs (Somija)

13.40 – 14.00 Digitalizācija enerģētikā

Georg Rute, Elering AS Digitalizācijas attīstības un viedo tīklu daļas vadītājs (Igaunija)

14.00 – 14.20 Baltijas valstu pārvades tīklu sinhronizācijas ar kontinentālās Eiropas tīklu nepieciešamība

Daivis Virbickas, Litgrid ģenerāldirektors (Lietuva)

 

14.20 – 15.20 Diskusiju panelis: Baltijas valstu pārvades tīkla integrācija ar ES tīklu
Diskusijas moderators: Gunārs Valdmanis, Ekonomikas ministrija, 
Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments, Departamenta direktores vietnieks

  • Varis Boks, AS “Augstsprieguma tīkls” valdes priekšsēdētājs
  • Kalle Kilk, Elering AS valdes loceklis / Aktīvu un pasīvu pārvaldes nodaļas vadītājs
  • Oliver Pearce, Pöyry Management Consulting vadītājs
  • Daivis Virbickas, Litgrid ģenerāldirektors
  • Robert Paprocki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne valdes padomnieks

15.20 – 15.40 Kafijas pauzeIII DAĻA. BALTIJAS REĢIONĀLAIS GĀZES TIRGUS

15.40 – 16.00 Vienotais Baltijas dabasgāzes tirgus modelis

Rolands Irklis, SPRK padomes priekšsēdētājs

16.00 – 16.20 Baltijas dabasgāzes tirgus drošuma un progresa novērtējums. Inčukalna gāzes krātuves loma reģionālā gāzes tirgū

Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja

16.20 – 16.40 Dabasgāzes uzņēmumu attiecības ar elektrības un siltuma  ražotājiem un patērētājiem

Ilze Pētersone-Godmane, AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja


16.40 – Noslēgums

Enerģētika 2018

Schedule

The publishing house Dienas Bizness in collaboration with the Latvian Association of Electric Power Engineers and Energy Brokers is organising an energy sector forum «Energy Sector on the Threshold of Change and Challenge». Representatives of the industry, consumers, financial institutions, and representatives of non-governmental institutions are invited to an exchange of experience in the wake of rapid technological progress, digitalisation, and business model change.

As several experts of the sector have pointed out, there is a lack of common strategy in Latvia regarding the field of energy, therefore particular attention at the annual Energy Forum will be paid to strategic vision and the development of the energy sector in both the short and long term, and experts from Latvia as well as other European countries will take part in the discussion.

The legislative initiatives of the European Union have a serious impact on the business environment in Latvia, constantly creating new challenges and opportunities for entrepreneurs.
The future challenges of the energy sector are also linked to the synchronisation of the Baltic States with European networks and the emergence of a regional gas market. Currently, the Baltic States are operating in the common synchronous area with Belarus and Russia, so desynchronization from the network of these countries would strengthen the electric independence of the Baltic States, while the emergence of a regional gas market would facilitate competition by attracting new suppliers, ensuring the efficient use of infrastructure, and competitive prices for consumers.

 


Target audience – professionals of the energy industry, representatives of state institutions and local governments, managers of large and medium-sized enterprises, house-managers
Forum venue  –  Radison BLU Daugava Hotel, 24 Kugu Street, Riga
Event moderator – Līva Melbārzde, Editor-in-Chief at “Dienas bizness”
Language – latvian/english/german

Price per person:
Participation fee: EUR 150 + VAT
15% discount for ”Dienas Bizness” subscribers,  AS ”Latvenergo” , AS ”Augstsprieguma tīkls” and  AS ”Gaso” legal clients: 127,50 EUR + VAT


Note:

Event organizers reserve the right to alter or modify the advertised speakers, topics, and/or agenda if necessary.

More information:
Diana Bluma
Phone: +371 29704949
E-mail: diana.bluma@db.lv

 

SCHEDULE

8.30 – 9.00 Registration
9.00 – 9.20 Opening speeches

Jānis Maršāns, Member of the Board at the publishing house “Dienas Bizness”
Arvils Ašeradens, Deputy Prime Minister, Minister for Economics
Āris Žīgurs, Chairman of the Management Board, Chief Executive Officer at Latvenergo AS


PART 1. STRATEGIC VIEW ON THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY INDUSTRY IN THE SHORT AND LONG TERM

9.20 – 9.40 The role of the electricity sector in clean energy transition

Marion Labatut, eurelectric Policy Director

9.40 – 10.00 Future of the energy industry – zero emission generation 

Māris Kuņickis, Member of the Management Board, Chief Operating Officer of Latvenergo AS 

10.00 – 10.20 Challenges and Opportunities for Thermal Power Plants in Europe 

Erland Christensen, Executive Managing Director of VGB Power Tech e.V

 


10.20 – 10.40 Coffee break10.40 – 11.00  Nordic-Baltic experience in financing renewable energy projects

Kersti Talving, Senior Manager at Nordic Investment Bank

11.00 – 11.20 Germany’s New Energy Policy and its Impact on Productive Companies

Werner Ressing, Former Director General for Industrial Policies at the Federal Ministry for Economic Affairs and Technology of Germany

11.20 – 11.40 The role of energy storage in transforming energy markets and business model innovation

Valts Grīntāls, Product Manager at Delta Energy & Environment

11.40 – 12.00 When energy efficiency pragmatically pays off for a business

Reinis Bērziņš, Chairman of the Board of the development finance institution “Altum”

 


12.00 – 13.00 LunchPART 2. INTEGRATION OF THE BALTIC STATE’S ELECTRICITY NETWORK WITH THE EUROPEAN SYSTEM

13.00 – 13.20 Further European integration of transmission system operators (ENTSO-E) in the field of security of supply

Varis Boks, Chairman of the Management Board of Augstsprieguma tīkls AS

13.20 – 13.40 Future Nordic market design

Oliver Pearce, principal at Pöyry Management Consulting

13.40 – 14.00 Energy Digitization

Georg Rute, Elering’s Digitalisation Development Manager and Acting Head of the Smart Grid Unit

14.00 – 14.20 The necessity for synchronization of the Baltic State’s electricity network with the European system

Daivis Virbickas, CEO of Litgrid

14.20 – 15.20 Discussion panel: Synchronization of the Baltic State’s electricity network with the European system
Moderator: Gunārs Valdmanis, Ministry of Economics of Latvia, Deputy Director at the Department of Energy Market and Infrastructure

Varis Boks, Chairman of the Management Board of Augstsprieguma tīkls AS
Kalle Kilk Member of the Elering Board/Head of Asset management
Oliver Pearce, principal at Pöyry Management Consulting
Daivis Virbickas, CEO of Litgrid
Robert Paprocki, Advisor to the Board at Polskie Sieci Elektroenergetyczne

 


15.20 – 15.40 Coffee breakPART 3. BALTIC REGIONAL GAS MARKET

15.40 – 16.00 A common natural gas market model for the Baltic States

Rolands Irklis, Chairman of the Board of the Public Utilities Commission

16.00 – 16.20 Assessment of the reliability and progress of the Baltic natural gas market

Zane Kotāne, Member of the Management Board of Conexus Baltic Grid AS

16.20 – 16.40 Relations of natural gas companies with electricity and thermal energy generators and consumers

Ilze Pētersone–Godmane, Chairwoman of the Management Board of Gaso AS


16.40 – Closing remarks

 

 

Enerģētika 2018

Eksperti / Experts

Āris Žīgurs
AS ”Latvenergo” Valdes priekšsēdētājs, Galvenais izpilddirektors
Māris Kuņickis
AS ”Latvenergo” Valdes loceklis, Ražošanas direktors
Marion Labatut
Eiropas elektronenerģijas nozares savienības eurelectric politikas lietu direktore
Zane Kotāne
AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja
Daivis Virbickas
Litgrid ģenerāldirektors
Rolands Irklis
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs
Erland Christensen
Eletroenerģijas un siltumenerģijas ražotāju tehniskās asociācijas VGB PowerTech izpilddirektors
Reinis Bērziņš
Attīstības finanšu institūcija ALTUM Valdes priekšsēdētājs
Werner Ressing
bijušais Vācijas Ekonomikas ministrijas Rūpniecības departamenta vadītājs
Georg Rute
Elering AS Digitalizācijas attīstības un viedo tīklu daļas vadītājs
Kalle Kilk
Elering AS valdes loceklis / Aktīvu un pasīvu pārvaldes nodaļas vadītājs
Oliver Pearce
Pöyry Management Consulting vadītājs
Ilze Pētersone-Godmane
AS “Gaso” valdes priekšsēdētāja
Varis Boks
AS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētājs
Robert Paprocki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne valdes padomnieks
Valts Grīntāls
Delta Energy & Environment produkta menedžeris
Kersti Talving
Nordic Investment Bank vecākā menedžere