Par forumu/ About

Jau otro gadu Rīgā notiek finanšu forums, kurā satiekas finanšu nozares progresīvākie spēlētāji, nozares organizācijas, starptautiskie eksperti un valsts institūcijas. Dalībnieki diskutē par inovācijām un attīstību finanšu nozarē, finanšu tehnoloģijās, pakalpojumos un regulējumā kā Latvijā tā starptautiskajā arēnā.

Šogad foruma ietvaros plānots apskatīt finanšu nozares attīstību, uzmanību pievēršot pārmaiņām finanšu pakalpojumos un to globalizācijai, kas notiek lielā mērā pateicoties tehnoloģijām, kompāniju uzņēmībai, kā arī valsts pārvaldes pārdomātai nozares politikai.

Laiks: 2018. gada 20. septembris
Vieta: 
RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O6, Durbes iela 4

Pasākuma moderators: Mārtiņš Daugulis
Pasākuma valoda: latviešu un angļu (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana)
Mērķauditorija: Finanšu nozares pārstāvji un politikas veidotāji, eksperti, uzņēmumu īpašnieki un vadītāji, privāto un valsts kapitāla sabiedrību pārvaldītāji, konsultanti, juristi un investori.


REĢISTRĀCIJA ŠEIT

Dalības maksa vienai personai: 170 EUR + PVN
Dienas Biznesa abonentiem 15% atlaide: 144.50 EUR + PVN

Trīs un vairāk dalībniekiem no viena uzņēmuma 25% atlaide: 127.50 EUR + PVN

Piezīme:
organizētājs patur tiesības mainīt lektoru un tēmu sarakstu, ja tāda nepieciešamība rastos.

Pasākums tiks fotografēts un iegūtie materiāli var tikt publicēti.

Vairāk informācijas:
Santa Butāne
Tel.: 26132470
E-pasts: santa.butane@db.lv


Forum “Globalization of Financial Technologies and Service of Digital Transformation

 For the second time in, a financial forum is held in Riga, where the most advanced players in the financial industry, industry organizations, international experts and government institutions meet. Participants discuss innovations and developments in the financial sector, financial technologies, services and regulation, both in Latvia and in the international arena.

Within the framework of the Forum this year, it is planned to look at the development of the financial sector, focusing on the rapid changes in financial services and its globalization, which is happening due to technologies, company engagement, and responsive public sector policy in the sector.

Date: 20th of September 2018
Venue: RISEBA Architecture and Media Centre H2O6
Moderator: Mārtiņš Daugulis
Language: Latvian and English (translation will be provided)

Target Audience: Financial sector representatives, experts, business owners and managers, private and public capital company managers, consultants, lawyers and investors.

REGISTRATION HERE

Price for one participant: 170 EUR + PVN
Subsribers of Dienas Bizness 15% discount: 144.50 EUR + VAT
3 or more participants from one company 25% discount: 127.50 EUR + VAT

 

Note:
the organizer reserves the right to change the list of lecturers and topics if such a necessity arises.

The event will be photographed and materials can be published.

More information:
Santa Butāne
Tel.: 26132470
Email: santa.butane@db.lv

 

Programma

8.30 – 9.00 Reģistrācija, rīta kafija


9.00 – 9.05 ATKLĀŠANA

JĀNIS MARŠĀNS, Dienas Bizness

9.05 – 9.25 SADARBĪBA – ATSLĒGA VEIKSMĪGAI FINTECH ATTĪSTĪBAI VALSTS MĒROGĀ

KRISTAPS SOMS, Latvijas Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un konkurētspējas departaments

9.25 – 9.45 FINANŠU SEKTORA ATTĪSTĪBA UN MĒRĶI UZ LATVIJAS SIMTGADI

JĀNIS VUCĀNS, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

9.45 – 10.05 FINTECH ATBILSTĪBA – NORMATĪVAIS REGULĒJUMS, BALANSA MEKLĒJUMI UN SASNIEGŠANA

MĀRIS VAINOVSKIS, Eversheds Sutherland Bitāns

10.05 – 10.30 FINTECH RISINĀJUMI BANKU PAKALPOJUMOS – TAGADNE UN NĀKOTNE

MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ, Citadele banka

10.30 – 10.55 THE EVOLUTION OF CONSUMER CREDIT

ANDREW JOHN ZELLER, 4FINANCE Group

10.55 – 11.20 FINTECH RĪCĪBAS PLĀNS KONKURĒTSPĒJĪGĀKAM EIROPAS FINANŠU SEKTORAM: SKATS NO EIROPAS KOMISIJAS

MĀRTIŅŠ ZEMĪTIS, EK


11.20 – 12.15 Pusdienu pārtraukums


12.15 – 13.05 DISKUSIJA: FinTech uzņēmumu globalizācija

 • Tradicionālo pakalpojumu saplūšana ar FinTech;
 • Sadarbības iespējas starp FinTech risinājumiem un pieredzējušiem pakalpojumu sniedzējiem;
 • FinTech perspektīvas globālajā tirgū (citu valstu pieredze, FinTech “literacy” līmenis ārvalstīs);
 • Latvijas uzņēmumu iespējas, potenciāls ārvalstu tirgos;
 • Investīciju piesaiste ar FinTech risinājumiem

Diskusijas moderators:  INDARS AŠČUKS, Nasdaq

Diskusijas dalībnieki:

 • MĀRTIŅŠ KALNIŅŠ, Monea
 • THEODORE BLIK, WestStein
 • ARTUR GEISARI, Monify
 • IEVA ELVYRA KAZAKEVICIUTE, Revolut

13.05 – 13.55 DISKUSIJA: FinTech un tradicionālās bankas – sadarbības potenciāls

 • Konkurence vai savstarpējā pilnveidošana? (kāda ir savstarpējā ietekme?);
 • Tradicionālo banku pakalpojumu digitālā transformācija;
 • Efektīva finanšu vadība un tās drošības aspekti;
 • Sadarbības iespējas starp FinTech un bankām – laikmetam atbilstoša attīstība vai pakāpeniskā iznīkšana

Diskusijas moderators: JURIS GRIŠINS, CAPITALIA 

Diskusijas dalībnieki:

 • GINTS ĀBOLTIŅŠ, LAFPA
 • ĢIRTS RUNGAINIS, Prudentia
 • TOMS KREICBERGS, Indexo
 • KASPARS LUKAČOVS, Citadele banka
 • JURIS PĀRUPS, Mogo.lv 
 • JŪLIJA LEBEDINSKA-ĻITVINOVA, 4finance

13.55 – 14.15 Kafijas pauze


14.15 – 15.05 DISKUSIJA: FinTech ekosistēma un regulējums

 • modernākie instrumenti, ko izmanto FinTech nozare un to iespējas;
 • FinTech likumdošanas aspekti – regulējuma pilnveidošana atbilstoši nozares specifikai;
 • Pārmaiņas līdz ar Eiropas vienotās datu drošības regulas stāšanās spēkā;
 • Risku vadība – noziegumu digitalizācija un FinTech uzņēmumu gatavība tiem

Diskusijas moderators:  LAURIS LIEPA, Cobalt

Diskusijas dalībnieki:

 • JEVGEŅIJS KAZAŅINS, Luminor
 • ANDIS GRANDĀNS, 4finance
 • INGUS VALTIŅŠ, FKTK
 • MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ, Citadele banka
 • MĀRTIŅŠ VALTERS, Mintos Group

15.05 – 15.55 DISKUSIJA: Fintech uzņēmumu konkurētspēja

 • FinTech uzņēmumu eksportspēja;
 • Tradicionālo servisu modernizācija un diģitālā transformācija;
 • Starptautiskās nozīmes platformas FinTech pakalpojumu un risinājumu pārstāvniecībai (prezentēšanai)
 • FinTech ieguldījums valsts infrastruktūrā, digitālie risinājumi valsts finanšu pārvaldībai

Diskusijas moderators: KASPARS RUMBA, LTRK

Diskusijas dalībnieki:

 • MIKE OLIINYK, TransferWise
 • ĢIRTS SLAVIŅŠ, Mobilly
 • KAIDO SAAR, FinanceEstonia
 • ROBERTS LASOVSKIS, TWINO
 • DAINIS RUPAINIS, EstateGuru

 


15.55 – 16.00 Konferences noslēgums: White paper

 

 

Agenda

8.30 – 9.00 Registration, morning coffee

9.00 – 9.05 OPENING CEREMONY

JĀNIS MARŠĀNS, Dienas Bizness

9.05 – 9.25 COOPERATION – EFFECTIVE PROMOTION OF FINTECH DEVELOPMENT AT COUNTRY LEVEL

KRISTAPS SOMS, Director of Business Competitiveness Department at the Ministry of Economics of the Republic of Latvia

9.25 – 9.45 IN THE WAIT TO LATVIA’S CENTENARY: FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT AND GOALS

JĀNIS VUCĀNS, Saeima of the Republic of Latvia

9.45 – 10.05 FINTECH COMPLIANCE – REGULATIONS, SEEKING AND REACHING OF BALANCE

MĀRIS VAINOVSKIS, Eversheds Sutherland Bitāns

10.05 – 10.30 FINTECH SOLUTIONS IN BANK SERVICES – TODAY AND TOMORROW

MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ, Citadele banka

10.30 – 10.55 THE EVOLUTION OF CONSUMER CREDIT

ANDREW JOHN ZELLER, Vice President Commercial Operations at 4FINANCE Group

10.55 – 11.20 FINTECH ACTION PLAN FOR A MORE COMPETITIVE EUROPEAN FINANCIAL SECTOR: A VIEW FROM THE EUROPEAN COMMISSION

MĀRTIŅŠ ZEMĪTIS, European Commission


11.20 – 12.15 LUNCH BREAK


12.15 – 13.05 DISCUSSION: FinTech Enterprise Globalization

 • Fusion of Traditional Services with FinTech;
 • Collaboration opportunities between FinTech solutions and experienced service providers;
 • FinTech outlook on the global market (other countries experience, FinTech’s “literacy” level abroad);
 • Opportunities of Latvian enterprises, potential of foreign markets;
 • Investment attraction with FinTech solutions

Moderator of the discussion: INDARS AŠČUKS, Nasdaq

Participants of the panel discussion:

 • MĀRTIŅŠ KALNIŅŠ, Monea
 • THEODORE BLIK, WestStein
 • ARTUR GEISARI, Monify
 • IEVA ELVYRA KAZAKEVICIUTE, Revolut

 

13.05 – 13.55 DISCUSSION: FinTech and traditional banks –  potential cooperation

 • Competition or mutual improvement? (what kind of mutual affects are among them?);
 • Digital transformation of traditional banking services;
 • Effective financial management and its security aspects;
 • Cooperation opportunities between FinTech and banks – age-appropriate development or gradual extinction

Moderator of the discussion: JURIS GRIŠINS, CAPITALIA 

Participants of the panel discussion:

 • GINTS ĀBOLTIŅŠ, LAFPA
 • ĢIRTS RUNGAINIS, Prudentia
 • TOMS KREICBERGS, Indexo
 • KASPARS LUKAČOVS, Bank Citadele
 • JURIS PĀRUPS, Mogo.lv 
 • JŪLIJA LEBEDINSKA-ĻITVINOVA, 4finance

13.55 – 14.15 Coffee break


14.15 – 15.05 DISCUSSION: FinTech ecosystem and regulation

 • The most advanced tools used by the FinTech industry and their wide and varied options.
 • FinTech legislative aspects – improvement of regulation according to the specifics of the industry;
 • Changes with the entry into force of the European Data Integrity Regulation;
 • Risk management – crime digitization and FinTech Enterprise Readiness for them

Moderator of the discussion: LAURIS LIEPA, Cobalt

Participants of the panel discussion:

 • JEVGEŅIJS KAZAŅINS, Luminor
 • ANDIS GRANDĀNS, 4finance
 • INGUS VALTIŅŠ, FKTK
 • MĀRTIŅŠ BĒRZIŅŠ, Bank Citadele
 • MĀRTIŅŠ VALTERS, Mintos Group

15.05 – 15.55 DISCUSSION: Competitiveness of Fintech enterprises

 • FinTech companies ability to export;
 • Modernization of traditional services and digital transformation;
 • FinTech, an international platform services and solutions (for presentation)
 • FinTech’s contribution to national infrastructure, digital solutions for menegment of public finance

Moderator of the discussion: KASPARS RUMBA, LTRK

Participants of the panel discussion:

 • MIKE OLIINYK, TransferWise
 • ĢIRTS SLAVIŅŠ, Mobilly
 • KAIDO SAAR, FinanceEstonia
 • ROBERTS LASOVSKIS, TWINO
 • DAINIS RUPAINIS, EstateGuru

15.55 – 16.00 Closing of Conference: White Paper

Partneri

Atbalstītāji

Eksperti

Mārtiņš Zemītis
Eiropas Komisijas ekonomists
Indars Aščuks
Nasdaq vadītājs Baltijā, Nasdaq CSD valdes priekšsēdētājs
Ieva Elvyra Kazakeviciute
PR and Community Manager for Northern Europe Revolut
Mārtiņš Kalniņš
Monea līdzdibinātājs
Theodore Blik
Co-founder and CEO of WestStein
Artur Geisari
Founder and CEO of Monify
Gints Āboltiņš
LAFPA vadītājs
Ģirts Rungainis
Prudentia padomes loceklis
Toms Kreicbergs
Indexo izpilddirektors
Lauris Liepa
COBALT vadošais partneris
Ingus Valtiņš
FKTK Juridiskā un licencēšanas departamenta Licencēšanas daļas vecākais juriskonsults
Mārtiņš Valters
Mintos līdzdibinātājs
Dainis Rupainis
EstateGuru biznesa attīstības vadītājs Latvijā
Ģirts Slaviņš
Mobilly izpilddirektors
Kaido Saar
FinTech vadītājs FinanceEstonia, ex-CEO at Bigbank
Mike Oliinyk
Produktu vadītājs TransferWise
Roberts Lasovskis
P2P Investment Platform Lead at TWINO
Jānis Vucāns
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs
Juris Grišins
Capitalia vadītājs
Jevgeņijs Kazaņins
Luminor ikdienas produktu attīstības vadītājs Baltijā
Jūlija Lebedinska-Ļitvinova
4finance Kreditēšanas struktūrvienības direktore
Māris Vainovskis
Eversheds Sutherland Bitāns partneris
Kristaps Soms
Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības un konkurētspējas departamenta direktors
Juris Pārups
Mogo izpilddirektors
Kaspars Lukačovs
Bankas Citadele Biznesa attīstības direkcijas vadītājs