6. starptautiskā mežu un saistīto nozaru konference

Apraksts

6. starptautiskā mežu un saistīto nozaru konference / the 6TH Latvian Forest Certification Council’S CONFERENCE

Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana –
veiksmīgas sociālekonomiskās attīstības pamatnosacījums Eiropas Savienības
jaunās vides politikas ieviešanas periodā /

Sustainable management of natural resources –
a basic condition for successful socio-economic development in the period of implementation of the
new environmental policy of the European Union”

 

Lai uzdotu jautājumus konferences lektoriem aicinām izmantot platformu SLI.DO , lietojot tēmturi #mezi

 

LAIKS / TIME : 2021. gada 25. novembris / 25th of November 2021
TIEŠSAISTE / ONLINE: Tiešsaistē | db.lv,  zemeunvalsts.lv, konferences.db.lv
KLĀTIENE* / ONSITE*: LLU MF, Jelgava, Akadēmijas iela 11, LV-3001
KONFERENCES LAIKS / DURATION: 11.00 – 17.30 (EET / UTC +2)
DALĪBA PASĀKUMĀ / PARTICIPATION : Bezmaksas / Free of charge

 

* Dalība klātienē (ja valstī epidemioloģiskās drošības noteikumi to ļaus) tiks organizēta atbilstoši valstī noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja tas nebūs iespējams, priecāsimies, ja pievienosieties pasākumam attālināti.
Dalība klātienē tikai ar vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanu apliecinošu sertifikātu. Pārējie nosacījumi  – atbilstoši valstī noteiktajiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 662.

Vairāk informācijas:
Santa Butāne
projekta vadītāja
SIA Izdevniecība “Dienas Bizness”
+37126132470 | santa.butane@db.lv

 

6. starptautiskā mežu un saistīto nozaru konference

TIEŠRAIDE

6. starptautiskā mežu un saistīto nozaru konference

Partneri

6. starptautiskā mežu un saistīto nozaru konference

PROGRAMMA

PROGRAMMA LATVIEŠU VALODĀ

11.00 – 11.15   Konferences atklāšana

Irīna Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore
Dr.silv. Linards Sisenis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes dekāns
Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs


1. SESIJA
EIROPAS SAVIENĪBAS JAUNĀ VIDES POLITIKA – TĀS ĪSTENOŠANAS OPTIMĀLĀKIE RISINĀJUMI


11.15 – 11.40   Jaunā Eiropas Savienības vides politika un Latvijas zemes izmantošanas nozaru izaugsmes prognozes
Jānis Eglīts, zemkopības ministra biroja vadītājs

11.40 – 12.15   Latvijas mežsaimniecības attīstības perspektīva ES vides politikas kontekstā – problēmas un iespējas
Arnis Muižnieks, Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs


2. SESIJA
DABAS RESURSU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA MAINĪGA KLIMATA APSTĀKĻOS – VĒLMJU UN IESPĒJU LĪDZSVARS LATVIJĀ UN EIROPĀ


12.15 – 12.40   Vai klimata pārmaiņas varam mazināt bez mērķtiecīgas mežsaimniecības
Dr. silv. Āris Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks

12.40 – 13.05   The role of wood resources for substitution in climate change mitigation (Koksnes izmantošanas nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā)
Dr. Peter Holmgren, FutureVistas AB izpilddirektors (Zviedrija)

13.05 – 13.30   Eiropas Zaļā kursa izaicinājumi un ietekme uz Latvijas meža nozares attīstību
Dr.silv. Dagnis Dubrovskis, LLU MF Meža izmantošanas katedras vadošais pētnieks

13.30 14.30   Pārtraukums


3. SESIJA
VESELĪGU EKOSISTĒMU SAGLABĀSĀNA JAUNAJOS APSTĀKĻOS – PROBLĒMAS UN IESPĒJAS


14.30 – 14.55   Kūdras augšņu teritoriālās izplatības novērtēšana lauksaimniecības zemēs Latvijā: faktiskais stāvoklis un metodiskie risinājumi
Dr.ģeogr. Raimods Kasparinskis, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs, asociētais profesors, vadošais pētnieks

14.55 – 15.20    No dabas resursiem uz dabas kapitālu – ilgtspējigs zemes apsaimniekošanas ietvars
Dr.geogr. Ivo Vinogradovs, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Ģeogrāfijas nodaļas vadošais pētnieks

15.20 – 15.45   Jauno meža teritoriju ģeogrāfiskā izplatība un apsaimniekošanas izaicinājumi
Dr. geogr. Zigmārs Rendenieks, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieks

15.45 – 16.10   Mežu sertifikācijas sistēmu nozīme ilgtspējigā dabas vērtību saglabāšanā un apsaimniekošanā
Dr. biol. Uldis Valainis, DU Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta vadošais pētnieks


4. SESIJA
ES BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS STRATĒĢIJAS PRASĪBU ĪSTENOŠANA UN SOCIĀLEKONOMISKĀS STABILITĀTES NODROŠINĀJUMS
– PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI


16.10 – 16.35   Finland approach to the EU Biodiversity Strategy for 2030 (Somijas pieeja ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030 īstenošanā)
Dr. Anne Tolvanen,
Profesore, LandClimate Research Programme direktore (Somija)

16.35 – 17.00  Potential impact of EU 2030 Biodiversity Strategy on forest-based sector in Poland
Prof. Dr. hab. Piotr S. Mederski, Poznań University of Life Sciences (Polija)

17.00 – 17.30  Paneļdiskusija
Eiropas Savienības jaunā vides politika un Latvijas vieta tajā: “Kurp ejam un kur nokļūsim?”

Diskusijas dalībnieki: Zinātnes nozares pārstāvji
Diskusijas vadītājs: Māris Ķirsons, biznesa izdevuma “Dienas Bizness” žurnālists

17.30   Noslēgums

PROGRAMME IN ENGLISH

11.00 – 11.15  Opening of the conference

Irīna Pilvere, Rector of the Latvia University of Life Sciences and Technologies
Dr.silv. Linards Sisenis, Dean of the Forest Faculcy of the Latvia University of Life Sciences and Technologies
Māris Liopa, Chairman of the FCCL


1. SESSION
THE NEW ENVIRONMENTAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION: THE BEST SOLUTIONS FOR THE IMPLEMENTATION THEREOF


11.15 – 11.40   New European Union Environmental Policy and Growth Forecasts of the Land Use Sectors of Latvia
Jānis Eglīts, Head of the Office of the Minister of Agriculture

11.40 – 12.15    Perspective of Forestry Development of Latvia in the Context of EU Environmental Policy – Problems and Opportunities
Arnis Muižnieks, Chairman of the Board of the Latvian Forest Owners’ Association


2. SESSION
SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES IN THE CHANGING CLIMATE CONDITIONS –
BALANCE OF DESIRES AND OPPORTUNITIES IN LATVIA AND EUROPE


12.15 – 12.40   Can We Mitigate Climate Change Without Targeted Forestry?
Dr. silv. Āris Jansons, leading researcher of the Latvian State Forest Research Institute “Silava”

12.40 – 13.05   The role of wood resources for substitution in climate change mitigation
Dr. Peter Holmgren, CEO FutureVistas AB (Sweden).

13.05 – 13.30   Challenges and Impact of the European Green Deal on the Development of the Forest Sector of Latvia
Dr.silv. Dagnis Dubrovskis, Leading Researcher of the Department of Forest Utilization of the Faculty of Agriculture of the Latvia University of Agriculture

13.30 14.30   Break


3. SESSION
PRESERVING HEALTHY ECOSYSTEMS IN THE NEW CONDITIONS –
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES


14.30 – 14.55  Assessment of Territorial Distribution of Peat Soils in Agricultural Lands of Latvia: Actual Situation and Methodological Solutions
Dr.geogr. Raimods Kasparinskis, LU Faculty of Geography and Earth Sciences, Head of the Department of Geography, Associate Professor, Leading Researcher

14.55 – 15.20   From Natural Resources to Natural Capital – Sustainable Land Management Framework
Dr.geogr. Ivo Vinogradovs, LU Faculty of Geography and Earth Sciences, Leading Researcher, Department of Geography

15.20 – 15.45  New Forest Areas in Latvia – Regional Distribution and Challenges for Sustainable Management
Dr. geogr. Zigmārs Rendenieks, Researcher at the Faculty of Geography and Earth Sciences of the University of Latvia

15.45 – 16.10  The Role of Forest Certification Systems in the Sustainable Conservation and Management of Natural Values
Dr. biol. Uldis Valainis, Leading researcher at DU Institute of Life Sciences and Technology


4. SESSION
IMPLEMENTING THE REQUIREMENTS OF THE EU BIODIVERSITY STRATEGY AND ENSURING
SOCIO-ECONOMIC STABILITY – CHALLENGES AND SOLUTIONS


16.10 – 16.35   Finland approach to the EU Biodiversity Strategy for 2030 
Dr. Anne Tolvanen,https://konferences.db.lv/conferences/meza-konference/ Professor, Director of LandClimate Research Program (Finland)

16.35 – 17.00   Potential impact of EU 2030 Biodiversity Strategy on forest-based sector in Poland 
Prof. Dr. hab. Piotr S. Mederski, Poznań University of Life Sciences (Poland)

17.00 – 17.30  Paneldiscussion.
The New Environmental Policy of the European Union and Place of Latvia in it: “Where are We Going and Where Will We Get?

Participants of the discussion: Representatives of the scientific field
Moderated by: Māris Ķirsons, journalist of the business media “Dienas Bizness”

17.30   Closing of the Conference

 

 

6. starptautiskā mežu un saistīto nozaru konference

Pieteikties konferencei

Error: Contact form not found.